Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
Mübadele İlanı
Türü
Miktar
Tarih
23.07.2018
Yer
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, Fabrikalar Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:1 Kat:4 Lojistik Şube Müdürlüğü Merkez/KIRIKKALE
Açıklamalar
 
 
 
 
 
KIRIKKALE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE AİT KAMU TAŞINIR MALLARI MÜBADELE ŞARTNAMESİ
 
 
Tanımlar
MADDE 1-  Bu Şartnamede geçen;
1) Verilecek mal: İdare tarafından yükleniciye teslim edilecek taşınır malları,
2) Alınacak mal: Yüklenici tarafından idareye teslim edilecek malları, ifade eder.
 
Mübadeleye ilişkin bilgiler
MADDE 2-
            a) Mübadeleyi yapan idare                           : Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü             
b) Mübadelenin yeri                                      : Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ; Fabrikalar 
                                                                           Mah.Fevzi Çakmak Cad.No:1 Kat: Lojistik Şube  
                                                                           Müdürlüğü  Merkez/KIRIKKALE
c) Mübadelenin tarihi ve saati                      : 23/07/2018 pazartesi günü Saat :14:00
ç) Mübadeleye başlama miktarı                   :
d) Mübadele için sürülecek pey miktarı       : Aşağıda ayrıntılı bilgileri bulunan en az (2)   
                                                                            adet oto lastiği
e) Mübadele usulü                                          : Mübadele açık artırma usulü ile yapılacaktır.
g) Kısmi teklif                                                 : Bu mübadelede kısmi teklif verilemez.
 
Alınacak malın özellikleri
MADDE 3- Mübadele karşılığında alınacak malın teknik özellikleri;
Markası                                 : (01) adet Ford-Focus 1.5 TDCİ 6 ileri Manuel-Trendx taşıt,   
                                                (03) adet Ford Tourneo Courıer 1.5 TDCİ 75 PS Deluxe  
                                                Taşıt, (01) adet Ford Tourneo Connect 120 PS Tit. Taşıt,(01)
                                                adet Ford Transit 440 E 155 PS Deluxe Tek arka teker 17+1
                                                Minibüs
Yakıt Tipi                               : Dizel
            Modeli                                    : 2018 model
            Renk Renk                                       : Beyaz olacak.
Diğer Malzemeler                  : Ford Transit Transit 440 E 155 PS Deluxe Tek arka teker
                                                  17+1 minibüse doküman ekinde fotoğraf ve bilgileri bulunan bagaj ilavesi temin ve yaptırılması.
 
Pey miktarı olarak verilecek lastik : Petlas marka (01) adet 205/55H/16 Kışlık, (1) adet 205/55H/16 Yazlık oto lastiği-pey miktarının bu lastik için (100) adet Kışlık ve (100) adet Yazlık olmak üzere toplam 200 adede ulaştıktan sonra pey miktarı olarak (01) adet 195/65H/15 Yazlık, (1) adet 195/65/15-RF Yazlık oto lastiği pey olarak teklif edilecek, bu lastik içinde (100) adet H15 yazlık ve (100) adet 15-RF yazlık olmak üzere toplam 200 adede ulaşması durumunda pey olarak (01) Adet  Ford Tourneo Courıer 1.5 TDCİ 75 PS Deluxe Taşıt teklif edilmiş olunacaktır. İdareye bahse konu araç teslimi yapılacaktır.
Pey artırımlarının genel toplamı 400 adet lastiğe ulaştığında artırım malzemeleri yerine (01) Adet  Ford Tourneo Courıer 1.5 TDCİ 75 PS Deluxe Taşıt alınacaktır.
 
Verilecek mal ve özellikleri
MADDE 4- Mübadele karşılığında verilecek malın teknik özellikleri
Ekonomik ömrünü tamamlamış, hek durumda bulunan 07 adet Kamyonet, 03 adet Otobüs, 03 adet Minibüs ve  17 adet Otomobil olmak üzere toplam 30 adet araç, toplam 273 kalem mal ve malzemesi hurdası, bunlardan (1) kalemi tahminen 13.000 kg. kesilmiş hurda plaka ve (1) kalemi ise tahminen 52.500 kg. muhtelif demir hurdasından oluşmaktadır. Taşıtların trafik tescili için araç muayene kontrol ve uygunluk belgeleri ve zorunlu trafik sigortaları mübadeleyi kazanan firma tarafından alınacaktır. Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler, bulunduğu yerde ve hâlihazır durumu ile teslim edilecek olup, bulunduğu yerden taşınması işlemleri ve nakliye ücreti yükleniciye aittir.
 
Mübadele dokümanlarının görülmesi ve temini
           MADDE 5- Mübadele dokümanı, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü 4.Kat Fabrikalar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:1 Merkez/KIRIKKALE adresinde görülebilir ve aynı adresten Kırıkkale Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne 50,00 TL. yatırılarak temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
Taşınır malların yerinde görülmesi
 
            MADDE 6- MADDE 6- Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde 09:30-16:30 saatleri arasında taşıtlar Çalılıöz Mahallesinde bulunan Kırıkkale Polisevi Şube Müdürlüğü  bahçesinde, hurda malzemeler ise Yahşihan İlçesinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bahçesinde görülebilir.
Mübadeleye katılabilme şartları
 
             MADDE 7-  Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
             a) Mübadele dokümanında yer alan standart forma uygun Teklif mektubunu,a) Mübadele dokümanında yer alan standart forma uygun Teklif mektubunu,
            b) Mübadele dokümanında belirlenen Geçici Teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık yada muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzları,
             c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belgeyi,
            d)Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imzalı sirküleri, gerçek kişi olması halinde, noterden tasdikli imza beyannamesini,
            e) 3713 sayılı Terörle Mücadele kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;e) 3713 sayılı Terörle Mücadele kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
  1) Gerçek kişi olması halinde kendisinin,1) Gerçek kişi olması halinde kendisinin,
  2) Tüzel kişi olması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilen ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak Adli Sicil Belgesini,, sunmaları zorunludur.
 
            Mübadeleye katılamayacak olanlar
MADDE 8- Aşağıda belirtilenler mübadeleye katılamazlar.
a)Mübadeleyi yapan idarenin harcama yetkilisi,
            b)Mübadeleyi yapan idarenin mübadele iş ve işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek ve sonuçlandırmakla görevli kişiler,
            c)  (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişilerin anne, baba, eş ve çocukları ile ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları,
            ç)  (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerin ortakları (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıkları hariç),
            d)  Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,
             e) Bu Şartnamenin 9 uncu maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar.
Yukarıda belirtilen şahısların mübadeleye katıldıklarının tespit edilmesi halinde, alınan geçici teminat gelir kaydedilir. Gerekiyorsa ilgililer hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83 üncü, 84 üncü ve 85 inci maddeleri uyarınca kovuşturma açılır. 
 
Yasak fiil veya davranışlar ile bunlara uymamanın cezası
MADDE 9-Açık artırma usulü ile ihale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında;
a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlamak suretiyle veya başka yollarla açık artırmaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
b) İhale esnasında isteklileri tereddüde düşürecek veya rekabeti kıracak söz söyleme ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışta bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak,
c) Sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme veya usuller kullanmak, yasak olup, bu yasaklara uymayanlar hakkında Devlet İhale Kanununun 84 üncü ve 85 inci maddeleri uygulanır.
 
Mübadele dokümanında değişiklik yapılması veya açıklanması
MADDE 10- İlan yapıldıktan sonra mübadele dokümanında (Şartname ve eklerinde) değişiklik yapılmaması esastır.
Ancak ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında zeyilname ile değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alan ve tebligat adresini idareye bildiren isteklilerin tamamına imza karşılığı elden verilir veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla ya da faksla gönderilir. Faksla yapılan gönderimlerin alındığı teyit edilir.
Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, mübadele tarihi bir defaya mahsus olmak üzere, zeyilname ile en fazla yirmi gün ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere, tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.
İstekliler tekliflerini hazırlarken mübadele dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden beş gün öncesine kadar yazılı açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama talep eden firmaya ve ihale dokümanını alan bütün isteklilere son teklif verme gününden üç gün öncesinde bilgi sahibi olmasını temin edecek şekilde faksla bildirilir ve teyit alınır. Teyit alınamadığı durumlarda yazılı olarak gönderilir ve aynı zamanda açıklama internette yayımlanabilir.
Mübadele ile ilgili olarak ortaya çıkan hata veya eksikliklerin zeyilname yoluyla düzeltilmesinin mümkün olmaması halinde ise, harcama yetkilisinden onay alınarak, önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
 
            Mübadele esnasında uyulacak esaslar
            MADDE 11- Açık artırma usulüyle yapılacak mübadelede aşağıdaki kurallara uyulur.
           a) Komisyon başkanı tarafından mübadeleye ilişkin gerekli açıklamalar yapılıp, işlemlerin tamamlandığı ve mübadele düzeninin sağlandığı anlaşıldıktan sonra mübadeleye başlanır.
b) Mübadele esnasında bu Şartnamenin 2 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen peyin cinsinden olmak üzere en az yine bu maddede belirtilen miktarda artırma yapılabilir.
c) Artırmaya pey sürenler kendilerinden fazla pey süren çıkmadığı sürece teklif ettikleri miktarla bağlıdırlar. İstekliler artırmada teklif ettikleri miktardan dönemezler.
            ç) Artırma sırasında mübadeleden en son çekilenin adı soyadı ve adresiyle sürdüğü pey miktarı mübadele kararına yazılarak ilgilinin imzası alınır. İlgilinin imzadan çekilmesi halinde durum ayrıca belirlenir.
            d) Verilen teklifler sonucunda mübadele en yüksek bedeli verenin üzerinde kalır. Son teklif alındıktan sonra artırım teklifleri kabul edilmez.
e) Mübadele esnasında bu Şartnamenin 9 uncu maddesinde belirtilen yasaklara uymadıkları belirlenenler, mübadele komisyonu kararı ile mübadele yerinden derhal uzaklaştırırlar. Bu suretle mübadele yerinden uzaklaştırılanlar aynı mübadelede diğer artırmalara iştirak edemezler.
f) Mübadelede teklif edilen malların sayısının eşit olması halinde; bu Şartnamede belirtilen daha az değerli ürünlerle artırmaya devam edilir.  
           g) İdare gerekçesini belirtmek suretiyle mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin mübadeleyi yapmama kararına itiraz edilemez ve mübadelenin iptal edilmesi halinde ilgililer hak talebinde bulunamazlar.
 
Tekliflerin geçerlilik süresi 
            MADDE 12- Tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 13- Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk parası. 
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.         
            İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.
Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz, bunlar nakit veya hazine bonosu olarak yatırılacaksa Kırıkkale Defterdarlığı-Muhasebe Müdürlüğü Valilik Hizmet Binası Merkez/KIRIKKALE adresine yatırılacaktır. 
 
Geçici ve kesin teminat
MADDE 14- Mübadeleye katılacaklar mala ait tahmin edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi 15/10/2018 tarihinden aşağı olmamak üzere belirtilmelidir.
Mübadele üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, alınacak malın tahmin edilen bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
 
Geçici teminatın iadesi                                                                                                                                                                                                                                     
MADDE 15- Üzerinde mübadele kalmayanların geçici teminatları, mübadele komisyon kararının harcama yetkilisi tarafından onaylanmasından sonra iade edilir.
 
Tahmin edilen bedel
MADDE 16- Bu mübadelede verilecek malın tahmini bedeli 610.650,00.-TL. (altıyüzonbinaltıyüzellitürklirası) olarak belirlenmiştir.
 
Mübadele sonucunun karara bağlanması
MADDE 17- Mübadele komisyonu tarafından alınan mübadele kararları harcama yetkilisince karar tarihinden itibaren en geç yedi iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.
Onaylanan veya iptal edilen mübadele kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş iş günü içinde, istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün kararın istekliye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.
 
Sözleşmesinin imzalanması
MADDE 18- Mübadele kararlarının onaylanıp istekliye bildirilmesini müteakip aşağıdaki hususlara uyulur.
a) İstekli, onaylanan mübadele kararının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken her çeşit vergi, resim, harç, tellaliye ve sair giderleri mübadeleyi yapan idarenin muhasebe birimine yatırdıktan ve alınacak malın bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6’sı oranındaki kesin teminatı idareye tesliminden sonra sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
b) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın mübadele bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.
c) Sözleşme yapma süresi içinde Şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması gerekmez.
ç) İstekli 21 inci maddede belirtilen hallerin dışında mübadelenin iptalini veya sözleşmenin feshini isteyemez.
d) Mübadelenin tebliğ edilmesinden itibaren onbeş gün içinde gerçekleştirilmesi halinde sözleşme yapılmaz ve kesin teminat alınmaz
 
Malları teslim etme ve alma
MADDE 19- Verilecek mallar hali hazır durumu ile mübadeleye sunulmakta olup, Şartnamede hasar oranları gösterildiği takdirde bu hasar oranlarına ilişkin hususlar yalnızca “bilgi” mahiyetindedir.
İsteklilerin verilecek malı yerinde bizzat görerek mübadeleye katıldığı kabul edildiğinden; hasar oranları listede gösterilmiş olsun veya olmasın malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı idarece hiçbir sorumluluk kabul edilmez ve Şartnamede yer alan taşınır malların evsafına itiraz edilemez.
Malların tesliminde aşağıdaki şartlara uyulur:
a) Mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra yüklenici alınacak malı onbeş gün içinde Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü adresine bir defada teslim edecektir. Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre yapılacak muayene sonucunda malın uygun bulunması halinde bu durumun yükleniciye tebligatını müteakip onbeş gün içinde verilecek mal idareden teslim alınacaktır.
b) Alınacak malın süresinde teslim edilmemesi veya verilecek malın süresinde teslim alınmaması durumunda, gecikilen her gün için tahmini bedelin % 0,5’i (bindebeşi) oranında gecikme cezası uygulanır. Bu sürelerin her biri otuz günü geçemez. Bu sürelerin aşılması halinde idare, bu Şartnamenin 24 üncü maddesi hükmünü uygulama yetkisine sahiptir.
c) Alınacak mal muayenede reddedildiği takdirde yüklenici reddedilen malın yerine kalan süre içerisinde yenisini getirebilecektir. Alınacak malın muayene ve kabulde uygun bulunmaması halinde, verilecek mal teslim edilmeyecektir.
ç) Muayene ve kabulün başladığı tarihten bittiği tarihe kadar geçen süre, alınacak malın teslim süresinden sayılmayacaktır.
d) Teslim etme ve alma işlemlerinde tartma işlemi gerektiği takdirde idarece uygun görülecek bir yerde yapılacak tartı esas alınacaktır. Teslim etme ve alma işlemlerinde her türlü tartı, nakliye, yükleme ve boşaltma ve diğer ilgili masraflar yükleniciye ait olacaktır.
 
Fazla veya eksik mübadele
MADDE 20- İdare gerek görürse harcama yetkilisinden onay almak kaydıyla, eksik veya fazla mal, ihale değerlerinin ölçeğine bölünmesi sonucu bulunacak birim değerine çarpımı sonucu eksiklikler fazlalıklardan mahsup edilmek suretiyle, fazlalık çıkarsa şartnamedeki miktar kadar teslim edilir.
 
Mübadelenin iptali ve sözleşmenin feshi
MADDE 21- Aşağıdaki durumlarda mübadelenin iptali ve sözleşmenin feshi söz konusu olur:
a) Mübadele işleminde verilecek malın ilanda ve Şartnamede belirtilen evsafa uygun olmaması halinde yüklenici tarafından Şartnamenin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendindeki süre içinde ve taşınır mal teslim alınmadan önce yazılı olarak ilgili idareye bildirilmesi ve idarece kabul edilmesi halinde mübadele iptal edilebilir.
b) Tescile tabi taşınır malların tesliminden sonra, tescili sırasında ilan ve Şartnamede belirtilen evsafa uyulmadığının, ilgili mevzuatında öngörülen tescil süresi içerisinde yüklenici tarafından idareye yazılı olarak bildirilmesi ve idarenin bu talebi yaptıracağı tespit sonucunda haklı ve yerinde bulması veya idarece söz konusu hususun resen tespit edilmesi halinde, sözleşme idarece tek taraflı olarak feshedilebilir. Süresi içinde müracaatta bulunmayanların daha sonra yapacakları talepler idarece reddedilir ve ilgililer hiçbir hak iddiasında bulunamazlar.
c) Yüklenicinin alınacak malı idareye teslim etmesini müteakip Muayene Kabul Komisyonunca kabul edildiğinin tebliğ edilmesinden sonra, Şartnamede gösterilen süre içinde idarenin yükleniciye verilecek malı teslim etmemesi halinde sürenin bitim tarihini takip eden onbeş gün içinde on gün müddetli noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla yüklenici taahhüdünden vazgeçebilir.
            Bu durumda mübadelenin iptali ile sözleşmenin feshine karar verilir ve ödenen geçici teminat ile alınacak mal yükleniciye iade edilir.
            Verilecek malın tesliminden sonra sözleşmenin feshi halinde, ilgililerin taşınır mala ilişkin doğrudan gerçekleştirmiş oldukları masraflar, mahkemece yapılacak tespit çerçevesinde ödenir.
                       
Muayene ile ilgili hususlar
MADDE 22- Alınacak malın muayenesi yürürlükteki Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.
           
 
Vergi, resim, harç, sözleşme ve diğer yükümlülükler
MADDE 23- Mübadele işlemi, sözleşme taahhüdünün tamamının yapılmasına ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve diğer yükümlülükler ile sözleşme giderleri yükleniciye aittir.
Alınacak mal ile ilgili KDV ve ÖTV dahil vergi, resim, harç ve mali yükümlülükler ile tellaliye alıcısına ait olup, mübadele kararının tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde yatırılması zorunludur.
 
Taahhüdün yerine getirilmemesi
MADDE 24- Bu Şartnamenin hilafına yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü kısmen veya tamamen sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın idare sözleşmeyi tek taraflı olarak feshe yetkilidir. Fesih yükleniciye tek taraflı olarak bildirilecek ve teminat irat kaydedilecektir.
                     
            Şartnamede hüküm bulunmayan haller  
MADDE 25- Bu Şartname ve ekleri ile mübadele sonrası düzenlenecek mübadele kararı ve sözleşmesinde yer almayan hallerde, genel hükümler uygulanır.
           
İhtilafların çözüm yeri
MADDE 26- Bu Şartname uyarınca yapılacak mübadelelerde doğabilecek ihtilaflar, mübadeleyi yapan idarenin bulunduğu yer mahkemelerinde çözümlenir.
 
Süre uzatımı
MADDE 27- Yüklenicinin sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girmesi halinde onbeş gün içinde belge ile müracaat etmek koşuluyla kendisine veya vekiline süre uzatımı verilebilir. İsteklinin ölümü halinde varislerin, malın teslim süresi içinde mahkemeye eksiksiz müracaat etmek koşuluyla veraset ilamının veriliş tarihini takip eden günden başlamak üzere Şartnamedeki teslim alma süresi kadar süre verilir. Uzatma süresinde yapılan hizmetlere tarifesine göre ücret tatbik edilir.   
 
Diğer hususlar
MADDE 28- Mübadeleye katılanlar bu Şartname ve eklerindeki hükümleri aynen kabul etmiş sayılırlar.
Şartname eki listeler Şartname kapsamında olup, istekli mübadele kararı ve sözleşmedeki hükümlerle birlikte bu Şartname eklerindeki tüm hükümlere uymak zorundadır.
 
 
Mübadeleye İlişkin Diğer Belgeler;

 

2-İHALEYE İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ LİSTE - Kopya.xls2-İHALEYE İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ LİSTE - Kopya.xls

3-SÖZLEŞME TASARISI.doc3-SÖZLEŞME TASARISI.doc

4- TEKLİF MEKTUBU.doc4- TEKLİF MEKTUBU.doc

5-GeciciTeminatMektubu.doc5-GeciciTeminatMektubu.doc

6-KesinTeminatMektubu.doc6-KesinTeminatMektubu.doc

7-Araçlara Ait Liste (Tespit).xls7-Araçlara Ait Liste (Tespit).xls

8-Hurda ve Plakaları Gösterir Liste.xls8-Hurda ve Plakaları Gösterir Liste.xls

9-BAGAJ İLAVESİ FOTOGRAFLARI.docx9-BAGAJ İLAVESİ FOTOGRAFLARI.docx

10-BAGAJ İLAVESİ ÖZELLİK.docx10-BAGAJ İLAVESİ ÖZELLİK.docx

 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • KGYS