Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Bilgi Islem Sube Mudurlugu

Giriş

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü bünyesinde İdari, Sistem - İletişim, İkmal - Bakım, Personel - Eğitim ve Mobil Uygulamalar Büro Amirlikleri hizmeti yürütmektedir.

Şubemiz, Emniyet Müdürlüğü binamızın, 7. katında, 1 Şube Müdürü ve 6 Polis Memuru olmak üzere toplam 7 personel ile hizmet vermektedir.

 

BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KURULUŞU

 

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü, Emniyet Teşkilatında yürütülen bilgi işlem hizmetlerinin taşra birimi olarak İl Emniyet Müdürlükleri bünyesinde kurulmuş aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur.

a) İdari Büro Amirliği,

b) Sistem ve İletişim Büro Amirliği,

c) İkmal ve Bakım Büro Amirliği,

d) Personel ve Eğitim Büro Amirliği,

e) Mobil Uygulamalar Büro Amirliği,

 

BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğünde bulunan birimlere Daire Başkanlığı ile koordineli olarak bilişim teknolojisi desteği sağlanması temel görevi doğrultusunda;

a) Şube Müdürlüğü personelinin izin, sağlık, geçici görev ve diğer özlük işlerinin yürütülmesi,

b) PolNet ’in kesintisiz çalışmasının ve güvenliğinin sağlanması, karşılaşılan sorunların giderilmesi, tespit edilen arızaların ve giderilemeyen sorunların Daire Başkanlığına iletilmesi,

c) Birimlerin ihtiyacı olan bilgisayar ve çevre birimleri ile sarf malzemelerin tespit edilmesi ve bütçe çerçevesinde alımının yapılması,

ç) Sorumluluk bölgesinde bulunan veya bulunmasının gerekli olduğu belirlenen hudut kapılarındaki teknik hizmetlerin personel görevlendirilmesi suretiyle yerine getirilmesi,

d) Birimine ait web sayfasının genelge, yönerge ve emirlere göre düzenlenmesi,

e) Her türlü bilişim araçlarının verimli kullanılması için gerekli eğitimlerin verilmesi,

f) Mobil bilgi işlem hizmetleri ile ilgili olarak Daire Başkanlığıyla koordineli çalışılması,

g) Mevzuatla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi ile görevlidir.

 

İDARİ BÜRO AMİRLİĞİNİN GÖREVLERİ

 

a) Şube Müdürlüğünün evrak kabul, kayıt, havale ve çıkış işlemlerinin yürütülmesi,
 
b) Görev alanındaki konulara ilişkin bilgilerin tutulması,
 
c) Şube müdürlüğü brifinginin hazırlanması ve güncel halde bulundurulması,
 
ç) Mevzuatla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi ile görevlidir.

 
SİSTEM VE İLETİŞİM BÜRO AMİRLİĞİNİN GÖREVLERİ
 
a) Pol-Net ile ilgili Daire Başkanlığı tarafından belirlenen program veya vereceği talimatlar doğrultusunda hareket edilmesi,
 
b) Birime ait web sayfasının genelge, yönerge ve emirlere göre düzenlenmesi,
 
c) Şube müdürlüğü sorumluluğundaki sunucu bilgisayarlar ile iletişim cihazlarının çalışır durumda tutulması,
 
ç) Mevzuatla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi ile görevlidir.

 

İKMAL VE BAKIM BÜRO AMİRLİĞİNİN GÖREVLERİ

 

a) İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin bilgisayar ve çevre birimleri ile sarf malzeme ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve dağıtılması,

b) Her yıl sonunda biriminde bulunan bilgi işlem cihaz ve malzemelerinin sayımlarının yapılması ve Daire Başkanlığına bildirilmesi,

c) Biriminde kullanılmakta olan bilgi işlem cihaz ve malzemelerinin amaçlarına uygun kullanılmalarının sağlanması ve meydana gelen arızalar ile ilgili gerekli işlemlerin takip edilmesi,

ç) Biriminde bulunan mevcut bilgisayar altyapısında meydana gelen arıza ve ihtiyaçların Daire Başkanlığına bildirilmesi,

d) Kullanımından vazgeçilen bilgisayar malzemelerinin hek işlemlerine esas olmak üzere listelerinin hazırlanması ve ilgili birime bildirilmesi,

e) Mevzuatla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi ile görevlidir.

 

PERSONEL VE EĞİTİM BÜRO AMİRLİĞİNİN GÖREVLERİ

 

a) Şube Müdürlüğünde görevli personelin özlük haklarıyla ilgili işlemlerin yürütülmesi, dosyaların tutulması ve nöbet hizmetlerinin düzenlenmesi,

b) Biriminde görev yapan branşlı personel bilgilerinin tutulması ve personel dağılımında görülen aksaklıkların tespit edilerek Daire Başkanlığına bildirilmesi,

c) Biriminde görev yapan, branşa alınması veya çıkarılması uygun görülen personelin tespit edilerek Daire Başkanlığına bildirilmesi,

ç) Genelge, yönerge ve emirlerin ilgili personele tebliğ edilmesi ve uygulanmasının takip edilmesi,

d) Bilgi işlem alanında teknik ve uzmanlık gerektiren eğitimlerinin tespit edilerek verilmesi veya verilmesinin sağlanması,

e) Kurslara ait eğitim faaliyet raporlarının Daire Başkanlığına gönderilmesi,

f) Daire Başkanlığı tarafından planlanan kursların verilmesi ve gönderilen dokümanların muhafaza edilerek personelin istifadesine sunulması,

g) Mevzuatla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi ile görevlidir.

 

MOBİL UYGULAMALAR BÜRO AMİRLİĞİNİN GÖREVLERİ

 

a) Mobil bilgi işlem hizmetlerinin kesintisiz çalışmasının sağlanması,

b) Mobil bilgi işlem hizmetleri ile ilgili olarak Daire Başkanlığıyla koordineli çalışılması,

c) Mevzuatla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

ile görevlidir.

  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • KGYS