Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

TDP Şube Müdürlüğü

Giriş

 

TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK (TDP)

 

Güvenlik, toplumsal yaşamın huzur içinde devamının ve kamu düzeninin sağlanmasında başta gelen bir kolluk hizmetidir. Toplum-devlet ilişkileri bakımından güvenlik özel ve önemli bir hizmet alanıdır. Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de birtakım değişmelerin ve gelişmelerin olduğu görülmektedir.

 

Gelişen ve değişen toplumsal koşullar ve teknolojide meydana gelen değişimler, güvenlik hizmetlerini doğrudan etkilemekte ve yeniden şekillendirmektedir. Modern yaşamın neden olduğu toplumsal değişimler çerçevesinde gelişmiş dünya ülkelerinde temel polislik yaklaşımı, polisin suç olmadan önce, kendiliğinden ve pro-aktif bir anlayışla harekete geçmesidir. Pro-aktif yaklaşım, polisin duyarlılığının üst seviyelerde olduğu ve polisin toplumsal mekânlara nüfuz ettiği bir anlayışa karşılık gelmektedir. Bu anlamda; polis, yalnız suçun oluşmasını bekleyen, pasif bir gözetleyici olmayıp, toplumda temel ve önemli nitelikte koruyucu, düzenleyici ve caydırıcı görevleri yerine getiren bir icra gücüdür. Bu görevlerin temelini, insanî ve günlük ilişkileri düzenlemek ve toplumsal yaşamın sağlıklı devamı için kamu düzenini sağlamak oluşturmaktadır.

 

Bu temel politika ekseninde, etkin bir güvenlik hizmeti yürütülmesinde kabul gören anlayış; suçla mücadeleye ve güvenlik politikalarının uygulanmasına toplumun katılım ve desteğinin sağlanmasına dayanmakta; öncelikle toplumsal beklentilerin ve taleplerin karşılanması bu anlayışın odak noktasını oluşturmaktadır. Buna kısaca “Toplum Destekli Polislik” denilmektedir.

 

TDP’nin alanda uygulanması bakımından, güvenlik hizmetlerinin ve polis-toplum ilişkilerinin geliştirilmesi yönüyle aşağıdaki amaçlar öngörülmektedir:

 

Toplumun öncelikli güvenlik beklentileri ve önerilerinin tespitine yönelik güvenlik memnuniyet ölçümleri yapılarak, müşteri odaklı hizmet anlayışı geliştirmek,

 

Toplum temsilcileri ile periyodik güvenlik sorunlarını paylaşım toplantıları düzenlenerek, toplumun güvenli yaşama katılım ve katkı sağlamak,

 

Toplumda suçtan mağdur olmuş şahıslara Toplum Destekli Polis temsilcileri tarafından psikolojik ve moral destek sağlamak,

 

Eğitim çağı çocuklarımızın ve gençlerin suçlara ve kötü alışkanlıklara karşı korunmasına yönelik etkin çalışmalar yürütmek,

 

Suçların oluşumuna etki eden olumsuz faktörlerin belirlenmesi ve giderilmesine yönelik ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanarak çalışmalar yürütmek,

 

Halkın suçlara karşı kendini koruma arzusu ve güvenli yaşamın sağlanmasına yönelik toplumsal bilinçlendirme etkinlikleri yapmak,

 

Toplumu sosyal ve kültürel etkinliklerine katılarak polis - halk ilişkisini geliştirmek,

 

Toplumda oluşan güvenlik kaygısı ve suç korkusunu azaltarak kentlerdeki yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak, toplumda güvenlik bilincini ve duyarlılığını artırmak,

 

Önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında programlar ve kampanyalar düzenlemek,

 

Güvenlikte toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi kapsamında panel, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

 

Güvenlik konusundaki toplumsal gereksinimlere ve taleplere cevap verebilmek için hizmetlere uygun nitelikte uygulama projeleri ve modelleri geliştirmek,

 

Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde geliştirilen yeni TDP felsefesi ve anlayışının bütün personele yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

 

 

 

 

 

 

TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK AMAÇLARI

 

 

STRATEJİK AMAÇ

 

TDP’nin Stratejik Amacı, toplumsal katılımı sağlayan, çevrenin sosyal yapısıyla bütünleşmiş, topluma olabildiğince yakın, kaliteli güvenlik hizmeti sunan ve toplumun güvenlik taleplerine her durumda cevap veren, güvenlik olgusuna bütüncül yaklaşan örnek bir polis modeli oluşturmak ve bu modeli ülke geneline kademeli olarak yaygınlaştırmaktır.

 

UYGULAMAYA İLİŞKİN AMAÇLAR

 

TDP’nin uygulamaya ilişkin amaçları, TDP’nin temel ilkeleri dikkate alınarak uygulanacağı yerin sosyo-kültürel yapısına, demografik (nüfusla ilgili), ekonomik ve diğer koşullarına göre belirlenir.

TDP ile genel olarak aşağıdaki amaçlar öngörülmektedir:

· Suçlarda meydana gelen sayısal artışla birlikte toplumda ortaya çıkan genel güvensizlik hissini azaltmak, toplumdaki bireylerin devlete güvenini sağlamak,

· Çevresel koşulların etkisiyle kişilerde görülmeye başlanan kişisel güvensizlik algılamasının izlerini azaltmaya çalışmak,

· Suç korkusunu azaltarak kentlerdeki yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak,

· Suç analizi ve hizmet alanlarına ilişkin analitik çalışmalar yapılmasını sağlamak,

· Sorunların çözümünde toplumdaki bireyler ile işbirliğinde bulunmak ve buna öncelik vermek,

· Geleneksel polislik faaliyetlerini devam ettiren, hizmet sunma öncelikli, kendiliğinden harekete geçen polislik yaklaşımını benimsemek,

· Önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında programlar ve kampanyalar düzenlemek,

· Sosyal çevreyle ve hizmet sunulan insanlarla bütünleşmek,

· Toplumun bir parçası olmak, polisin görevli olduğu sosyal ve coğrafi çevreyi en iyi şekilde tanımasını ve toplumdaki bireylerle yüz yüze iletişim için polis kaynaklarını planlamak ve uygulamaya koymak,

· Yönetimde kalite ve etkililik için uygulamaya ilişkin koordinasyonu ve ekip çalışmasını sağlamak,

· Eğitimleri geliştirmek ve güncel şartlara uygun hâle getirmek,

· Toplumun da katılımının sağlandığı genel güvenlik hizmetlerini bilgi ve insan odaklı anlayışla yürütmek,

· Güvenlik konusundaki toplumsal gereksinimlere ve taleplere cevap verebilmek için hizmetlere uygun nitelikte uygulama modelleri geliştirmek,

· Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde geliştirilecek yeni çalışma anlayışı ile birlikte görevli bütün polis birimlerinin sorumluluk almalarını sağlamak,

· Güvenlik hizmetlerinin daha iyi bir şekilde sunulabilmesi için teknolojik araçların kullanımını, hizmete uyarlanmasını ve geliştirilmesini sağlamak. 
TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİĞİN GENEL ANLAMDA SUÇ ÖNLEMEDE ÖNEMİ

 

Suçluluğu önlemek ve buna ilişkin çözümler geliştirmek yalnızca Polisin görevi değildir. Çağdaş suçla mücadele yaklaşımlarına göre; suç ve suçluluğa yönelik toplumun da duyarlı ve bilinçli olması gerekmektedir.

Bu bakımdan toplumsal farkındalığın artırılmasında ve insanların yaşamlarını sürdürdükleri çevreye ilişkin duyarlılıklarının geliştirilmesinde toplum destekli polisliğin yaşamsal öneme sahip olduğu değerlendirilmektedir.

Bu yönüyle; toplum destekli polisliğin suç önlemedeki önemini maddeler halinde kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:

· Suçluluğu kontrol altına almak ve suçu proaktif toplum yoluyla azaltmak bakımından toplum destekli polislik, toplum-polis işbirliğinin geliştirilmesinde ve buna ilişkin mekanizmalar oluşturulmasında önem taşır.

· Toplum destekli polislik faaliyetleri çerçevesinde polis, kendi kendine yardım eden ve yaşanılan çevrede olanlara karşı kendiliğinden harekete geçen bir toplumun oluşturulmasında itici güç olarak rol oynar.

· Toplum destekli polislik hizmetleri, toplumsal sorunların bütününe odaklanmakta ve sorunların çözümünde itici rol oynamaktadır. Bu da suça neden olan etkenlerin belirlenmesinde ve bu etkenlerin suç oluşumuna etkilerinin azaltılmasında önemli bir toplum-polis işbirliği mekanizmasıdır.

· Toplum destekli polislik, polisin, hizmetinde olduğu toplumun temel problemleri ile doğrudan ve aracısız bir ilişki kurarak meşgul olmasına ve toplum-polis ilişkilerinin gelişmesine imkan sağlar.

· Toplum destekli polislik, polisin toplumla bütünleşmesini ve toplumsal duyarlılıkları algılamasını temin eder.

· Suç önleme faaliyetleri çerçevesinde toplumdan polise bilgi akışının artmasına olanak sağlar ve polisin suçlara yönelik etkinliklerinin daha verimli olmasını temin eder.

· Toplum ve polis arasında çift yönlü etkin bir iletişimi sağlayarak suçla mücadeleyi toplumun geneline yaygınlaştırır.

· Toplum destekli polislik toplumun her türlü sorunun belirlenerek çözümlenmesi çerçevesinde, suçla mücadeleye ve toplumdaki sorunlara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların harekete geçirilmesine yönelik mekanizmalar sağlar.

· Toplumun suçla mücadeleye ilişkin taleplerinin ve beklentilerinin toplum destekli polislik çalışmaları kapsamında belirlenmesi ile suçla mücadeleye toplum odaklı yön verilmesi ve buna yönelik stratejiler geliştirilmesi sağlanabilir.

· Suçla mücadele hizmetlerinin toplum odaklı yürütülmesine imkan sağlanır.

· Suç korkusunun azalmasına ve toplumda güvenlik olgusunun yaygınlaşmasına olanak sağlar.

 

· Suç mağduriyetlerinin azaltılması ve suç mağdurlarının bilinçlendirilmesine ilişkin suçla mücadele odaklı çalışmalar yapılması için imkanlar sunar.

· Polisin, toplumun risk altındaki kesimlerine yönelik stratejiler geliştirmesine ve onları suçtan korumasına yönelik çalışmalar yapabilmesine imkan veren elverişli bir alan sağlar.

· Polisin suçla mücadeleye yönelik faaliyetlerinin topluma aktarılmasında ve bunların toplum tarafından benimsenmesi ve desteklenmesinde geri beslenme mekanizması işlevini görür.

 

 

Telefonumuz: 0318 224 61 23-5060  Mail: kirikkaletdp@egm.gov.tr
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • KGYS